Lillehammer

Die cast aluminium.Clear glass. Art 1580 can be turned both ways.
Lillehammer Aluminium Lillehammer Aluminium
Lillehammer Graphite Lillehammer Graphite
Lillehammer White Lillehammer White
Lillehammer 1580, 1581, 1582, 1583, 1584 Lillehammer 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
Lillehammer 1580 Lillehammer 1580
Lillehammer 1581 Lillehammer 1581
Lillehammer 1582 Lillehammer 1582
Lillehammer 1583 Lillehammer 1583
Lillehammer 1584 Lillehammer 1584
Art Colour Code Watt Socket IP Class EEI
1580 Aluminium 1580AL 7,1W LED Module 65 I A+
1580 Graphite 1580GR 7,1W LED Module 65 I A+
1580 White 1580W 7,1W LED Module 65 I A+
1580 Black 1580B 7,1W LED Module 65 I A+
1581 Aluminium 1581AL 7,1W LED Module 65 I A+
1581 Graphite 1581GR 7,1W LED Module 65 I A+
1581 White 1581W 7,1W LED Module 65 I A+
1581 Black 1581B 7,1W LED Module 65 I A+
1582 Aluminium 1582AL 4,2W LED Module 65 I A+
1582 Graphite 1582GR 4,2W LED Module 65 I A+
1582 White 1582W 4,2W LED Module 65 I A+
1582 Black 1582B 4,2W LED Module 65 I A+
1583 Aluminium 1583AL 7,1W LED Module 65 I A+
1583 Graphite 1583GR 7,1W LED Module 65 I A+
1583 White 1583W 7,1W LED Module 65 I A+
1583 Black 1583B 7,1W LED Module 65 I A+
1584 Aluminium 1584AL 4,2W LED Module 65 I A+
1584 Graphite 1584GR 4,2W LED Module 65 I A+
1584 White 1584W 4,2W LED Module 65 I A+
1584 Black 1584B 4W LED Module 65 I A+