Enviromental
Social
Corporate Governance
ESG

POLITYKA E-S-G

Firma Norlys od wielu lat prowadzi działalność zgodnie ze standardami branżowymi, przepisami prawa, zestawem własnych polityk oraz najwyższymi standardami obsługi naszych Klientów. Mając świadomość zmieniającego się kontekstu działania naszej organizacji, wprowadzamy Politykę E-S-G (Environment, Social, Governance ), której celem jest:

  • Zapewnienie równych szans i udziału w zatrudnieniu dla kobiet i mężczyzn,
  • Eliminacja sytuacji konfliktu interesów i zagrożeń korupcyjnych,
  • Minimalizacja wpływu Firmy i jej wyrobów na środowisko,
  • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • Stosowanie najlepszych praktyk w zakresie Ładu Korporacyjnego,
  • Promowanie kultury wzajemnego szacunku wobec całego personelu.

Powyższe cele są wspierane zadaniami o charakterze operacyjnym realizowanymi na wszystkich szczeblach organizacji oraz poniższymi regulacjami.

Dowiedz się więcej o ESG

Environment - środowisko

NORLYS dba o środowisko naturalne oraz zapewnia bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom, a także zobowiązuje się udostępnić w tym celu swoje zasoby ludzkie, fizyczne i finansowe.

Social Responsibility - Odpowiedzialność Społeczna

NORLYS nie dyskryminuje żadnego pracownika ani osoby ubiegającej się o pracę ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, płeć, preferencje seksualne, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz przynależność związkową.

Corporate Governance - Ład korporacyjny

Firma NORLYS dąży do przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia działalności właściwych dla miejsca działania. Unikamy wszystkiego, co grozi uwikłaniem Firmy Norlys w działalność sprzeczną z prawem.